Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item


Algemene Ledenvergadering 20 oktober 2020!

Op grond van artikel 9 van de statuten en gebruik makend van de Tijdelijke wet COVID-19 zal deze jaarvergadering virtueel worden gehouden op dinsdag 20 oktober 2020 om 10.30 uur. Voor een meer uitgebreide procedure en werkwijze wordt verwezen naar het septembernummer van het Mededelingenblad.

Toelichting: Om de verspreiding van het coronavirus te beperken en gelet op de gemiddelde leeftijd van onze leden, acht het bestuur het niet wenselijk om een fysieke jaarvergadering te houden zoals gebruikelijk. Daarom is gebruik gemaakt van de Noodwet COVID-19 die toestaat tijdelijk af te wijken van wettelijke en statutaire bepalingen die gelden voor het houden van fysieke vergaderingen. De noodwet biedt tevens de mogelijkheid om van bepaalde termijnen af te wijken. Hiermee wordt voorkomen dat er twijfel bestaat over de rechtsgeldigheid van genomen besluiten indien een vergadering niet verloopt volgens de wet en de statuten van onze vereniging.

De vergadering wordt technisch ondersteund door SkillsTown B.V. vanuit een studio in Nijkerk. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn daarbij aanwezig. Een vierde bestuurslid, Bernard Revet, zal als moderator optreden.

De jaarvergadering zal uitsluitend digitaal te volgen zijn. Als u de digitale vergadering wilt bijwonen, dient u zich na 1 september doch uiterlijk voor 15 oktober 2020 aan te melden bij secretaris@kveo.nl. Op het mailadres waarmee u zich aanmeldt, ontvangt u vervolgens tijdig de link voor toegang tot de digitale ALV. Er zal een beperkte mogelijkheid zijn voor een chatfunctie tijdens de vergadering. Bij aanvang van de digitale ALV zal de voorzitter de werkwijze en procedure toelichten.

Themadag pensioenen 18 november 2020 Culemborg

Onder handhaving van de anderhalve meter maatregel, kunnen er maximaal 45 personen, inbegrepen bestuursleden en sprekers, aan deelnemen. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en de organisatie van deze dag.

Rayonofficieren bijeenkomst 13 oktober 2020 Reehorst Ede

Deze bijeenkomst kan onder handhaving van de anderhalve meter maatregel gewoon doorgaan. Hebt u als lid van de vereniging prangende vragen of opmerkingen, aarzel niet om deze bij uw rayonofficier bekend te stellen. De uitnodiging is reeds verzonden.


Ten slotte

In de komende Mededelingenblad van september en de maandelijkse nieuwsbrieven, wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.