Di 20 dec 2022: Update van Abel Nijdam

STATUS WET TOEKOMST PENSIOENEN ( Onderstaande tekst als NIEUWSFLITS op do 22 dec verzonden)

Wat betekent dit nu voor de ABP-deelnemers?
Donderdag 22 dec stemt de Tweede Kamer over de Wetsontwerp Toekomst Pensioenen (WTP), de
bijbehorende amendementen en de aanpassing van gerelateerde wetten. Naar verwachting
hebben de coalitiefracties van VVD, D66, CDA en CU, samen met de fracties van PvdA en
GroenLinks een meerderheid in de Tweede Kamer en wordt de wet aangenomen. Dat
betekent dat nu de Eerste Kamer aan bod is, maar dat zal niet tot grote wijzigingen leiden.
De wet is nu een realiteit waar we niet omheen kunnen en zal volgens de huidige planning
op 1 juli 2023 ingaan.

Hoewel er veel is vergaderd door de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en er zelfs vier
wijzigingsvoorstellen zijn verwerkt is de kern van het wetsvoorstel overeind gebleven. U zult
er als gepensioneerde de eerstkomende jaren niet veel van merken, uw pensioenuitkering
blijft in 2023 zoals die nu is. Elk najaar bekijkt het ABP de financiële mogelijkheden
dienaangaande opnieuw. In een eerstvolgende EERVOL zullen we de hoofdpunten van de
nieuwe wet nog eens samenvatten. En overigens geeft ook het voorwoord van onze KVEO
voorzitter in
EERVOL 7 al een goed beeld van de achterliggende overwegingen en wat u kan
verwachten.

Inmiddels werken de sociale partners met het ABP aan een transitieplan voor de overgang
naar een nieuw pensioencontract in 2026. Uw KVEO-vertegenwoordiger bij het ABP is
deelnemer in de werkgroep Nieuw Pensioen Contract (NPC) die door het
verantwoordingsorgaan ABP is opgericht. Ook worden we langs die weg tijdig geïnformeerd
over de contractonderhandelingen tussen de sociale partners en het ABP (als uitvoerder) in
de Pensioenkamer. Zo kan de
KVEO rechtstreeks voor uw belangen opkomen in de komende
jaren.

Als bestuurslid pensioenen wordt ik van diverse kanten benaderd met vragen over de
rechtsgeldigheid van de wet waarin de overdracht van de militaire pensioenen indertijd
(2001) aan het ABP is geregeld. De vakbonden hebben toen met die wet ingestemd.

De KVEO is daar nooit bij betrokken geweest. De GOV/MHB, waarbij ook KVMO en NOV zijn
aangesloten heeft een uitstekende reactie gepubliceerd die u
achter deze link kunt vinden.
De KVEO kan zich goed vinden in deze reactie. Bovendien: de KVEO heeft wel direct invloed
op de pensioenuitvoering, maar niet op de arbeidvoorwaarden; Arbeidsvoorwaarden en het
pensioencontract zelf zijn een verantwoordelijkheid van de vakbonden. Uiteraard houden
wij wel de vinger aan de pols, ook via onze contacten met de collega belangenbehartigers.

Tot slot wil ik u niet onthouden dat de laatste koopkrachtberekeningen volgens DNB en
andere organisaties over het toekomstige pensioenstelsel positief zijn. Dat wil zeggen dat er
een goede kans is dat we er met het nieuw pensioenstelsel op vooruit gaan. Natuurlijk moet
daaraan toegevoegd worden ‘geen garanties voor de toekomst’.