HULPVERLENING

Versie: December 2021

Onderstaande tekst betreft de artikelen 11, 12 en 13 van het Huishoudelijk Reglement van de KVEO, vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 4 februari 2020.

1. Immateriële hulpverlening

Een lid kan, indien het daaraan behoefte heeft, aanspraak maken op immateriële hulpverlening in de vorm van voorlichting en advies. Indien de vereiste voorlichting of het advies door de vereniging niet of niet in voldoende mate kan worden gegeven, zal het lid -zo mogelijk -worden verwezen naar de bevoegde instantie.

Coördinator
Jos Bokkelkamp: penningmeester@kveo.nl

2. Missie gerelateerde medische zaken

Veteranen kunnen voor missie gerelateerde medische zaken een beroep doen op het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV). Onderdeel van veteranenzorg is het Nulde lijns- ondersteuning Systeem (NOS).

Coördinator
Adviseur Veteranenzaken: Bernhard Schutte: adviseurvz@kveo.nl

3. Medische ondersteuning

Post actieve leden kunnen voor medische ondersteuning bij een dienstverband aandoening een beroep doen op de Militair Geneeskundige Dienst of Diensten Centrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DCBMW). Na pensionering wordt daar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) aan toegevoegd.

Coördinator 
Adviseur Zorg en Welzijn, Willem Frankemolen: adviseurzw@kveo.nl

4. Juridische bijstand

Juridische bijstand wordt slechts bij hoge uitzondering, in voor de vereniging als geheel dan wel voor bepaalde categorieën van de leden voor van belang zijnde gevallen verleend.

Coördinator
Jos Bokkelkamp: penningmeester@kveo.nl

5. Materiële hulpverlening

Het lid dat -al dan niet tijdelijk -in financiële moeilijkheden verkeert komt met in achtneming van het hiernavolgende voor materiële hulpverlening in aanmerking. De hulpverlening wordt uitsluitend op aanvraag van het lid verstrekt.

Een dergelijke aanvraag wordt eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager ten minste een jaar onafgebroken lid is, dan wel de rechten van het lidmaatschap geniet. Ter beoordeling van het bestuur kan in uitzonderingsgevallen deze termijn worden bekort. Uit oogpunt van saamhorigheid en collegialiteit kan een lid de aandacht vestigen op een medelid dat zijns inziens in moeilijkheden verkeert. Het gestelde in de voorgaande alinea id blijft hierbij van kracht.

De hulp wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening of een schenking. Een renteloze lening wordt verstrekt tot een door het bestuur te bepalen bedrag en voor niet langer dan (5) vijf jaar. Een schenking wordt verleend zonder de plicht van teruggave of vergoeding, tenzij anders is overeengekomen. Over een aanvraag om hulp wordt door een door het bestuur benoemde commissie van drie leden, waaronder de penningmeester, advies uitgebracht aan het bestuur.

Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de in de voorgaande alinea bedoelde commissie. In dringende gevallen kunnen de voorzitter en de secretaris een voorlopige voorziening treffen; deze maatregel wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur stelt de aanvrager zo spoedig mogelijk in kennis van zijn beslissing, maar is aan de aanvrager geen verantwoording verschuldigd voor de eventuele (gedeeltelijke) afwijzing van de aanvraag.

Het met betrekking tot het gestelde van een lid, boven vernoemd, is het eerder gestelde van overeenkomstige toepassing op wezen van leden mits en zolang * de wees minderjarig is en * het bestuur van oordeel is dat sprake is van een bijzonder geval.

Coördinator
Jos Bokkelkamp: penningmeester@kveo.nl

 

6. Additionele hulpverlening

Los van het bovenstaande wil de KVEO in de service naar haar leden toe, verder gaan, hierbij valt te denken aan:

  • advies bij de aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting;
  • advies bij de berekening van de eigen bijdrage en eventuele zorgtoeslag bij opname in een verpleegtehuis van u en/of uw partner:
  • hulp bij individuele pensioenproblemen en
  • Hulp bij individuele zorg zoals eigen bijdrage bij opname in een hospice of eigen bijdrage bij thuiszorg.

Het bovenstaande wordt gecoördineerd door de secretaris: secretaris@kveo.nl

LID WORDEN

Inschrijving als lid van de KVEO