WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR U!

HULPVERLENING


Onderstaande tekst heeft betrekking op de artikelen 11, 12 en 13 van het Huishoudelijk Reglement van de KVEO

 1. IMMATERIËLE HULPVERLENING
  Een lid kan, indien het daaraan behoefte heeft, aanspraak maken op immateriële hulpverlening in de vorm van voorlichting en advies. Als de vereiste voorlichting of het advies door de vereniging niet of niet in voldoende mate kan worden gegeven, zal het lid -zo mogelijk -worden verwezen naar de bevoegde instantie.

  Coördinator: Pennningmeester

 2. MISSIE GERELATEERDE MEDISCHE ZAKEN
  Veteranen kunnen voor missie gerelateerde medische zaken een beroep doen op het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV). Onderdeel van veteranenzorg is het Nulde lijns- ondersteuning Systeem (NOS).

  Coördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 3. MEDISCHE ONDERSTEUNING

  Post actieve leden kunnen voor medische ondersteuning bij een dienstverband aandoening een beroep doen op de Militair Geneeskundige Dienst of Diensten Centrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DCBMW). Na pensionering wordt daar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) aan toegevoegd.

  Coördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 4. MATERIËLE HULPVERLENING

  Het lid dat -al dan niet tijdelijk -in financiële moeilijkheden verkeert komt met in achtneming van het hiernavolgende voor materiële hulpverlening in aanmerking. De hulpverlening wordt uitsluitend op aanvraag van het lid verstrekt.

  Een dergelijke aanvraag wordt eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager ten minste een jaar onafgebroken lid is, dan wel de rechten van het lidmaatschap geniet. Ter beoordeling van het bestuur kan in uitzonderingsgevallen deze termijn worden bekort. Uit oogpunt van saamhorigheid en collegialiteit kan een lid de aandacht van het bestuur vestigen op een medelid dat zijns inziens in moeilijkheden verkeert. Het gestelde in de voorgaande alinea blijft hierbij van kracht.

  De hulp wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening of een schenking. Een renteloze lening wordt verstrekt tot een door het bestuur te bepalen bedrag en voor niet langer dan (5) vijf jaar. Een schenking wordt verleend zonder de plicht van teruggave of vergoeding, tenzij anders is overeengekomen. Over een aanvraag om hulp wordt door een door het bestuur benoemde commissie van drie leden, waaronder de penningmeester, advies uitgebracht aan het bestuur.

  Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de in de voorgaande alinea bedoelde commissie. In dringende gevallen kunnen de voorzitter en de secretaris een voorlopige voorziening treffen; deze maatregel wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur stelt de aanvrager zo spoedig mogelijk in kennis van zijn beslissing, maar is aan de aanvrager geen verantwoording verschuldigd voor de eventuele (gedeeltelijke) afwijzing van de aanvraag.

  Het met betrekking tot het gestelde van een lid, boven vernoemd, is het eerder gestelde van overeenkomstige toepassing op wezen van leden mits en zolang * de wees minderjarig is en * het bestuur van oordeel is dat sprake is van een bijzonder geval.

  Coördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 5. ADDITIONELE HULPVERLENING

  Los van het bovenstaande wil de KVEO in de service naar haar leden toe, verder gaan, hierbij valt te denken aan:

  • advies bij de aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting;
  • advies bij de berekening van de eigen bijdrage en eventuele zorgtoeslag bij opname in een verpleegtehuis van u en/of uw partner:
  • hulp bij individuele pensioenproblemen en
  • hulp bij individuele zorg zoals eigen bijdrage bij opname in een hospice of eigen bijdrage bij thuiszorg.

  Het bovenstaande wordt gecoördineerd door de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marcel Celie

Coördinator (Im)materiele hulpverlening

Bernard Schutte

Coördinator Missie gerelateerde medische zaken

Wim Frankenmolen

Coördinator Medische ondersteuning


KVEO
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
070-361 7901
Locatie:

KVEO Verenigingsbureau
Segbroeklaan 104
2565 DN Den Haag

Kantoortijden
(feestdagen uitgezonderd)
 • ma, wo en vr: 10:00-16:00

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 070-361 7901


 • di en do: 10:00-16:00

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 070-361 7901


Volg ons:

KVEO KRIJGSMACHT NL

© KVEO. All rights reserved.
Powered by Somerwil.
© KVEO. All rights reserved.
Powered by Somerwil.