Skip to main content

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR U!

HULPVERLENING


 1. IMMATERIËLE HULPVERLENING

  Een lid kan, als het daaraan behoefte heeft, aanspraak maken op immateriële hulpverlening in de vorm van voorlichting en advies. Als de vereiste voorlichting of het advies door de vereniging niet of niet in voldoende mate kan worden gegeven, zal het lid -zo mogelijk -worden verwezen naar de bevoegde instantie.

  Het met betrekking tot het gestelde van een lid, boven vernoemd, is het eerder gestelde van overeenkomstige toepassing op wezen van leden mits en zolang de wees minderjarig is en het bestuur van oordeel is dat sprake is van een bijzonder geval.

  Zie ook het huishoudelijk regelement, artikelen 11 en 13.

  Coördinator: adviseur Hulpverlening

 2.  MATERIËLE HULPVERLENING

  Het lid dat -al dan niet tijdelijk -in financiële moeilijkheden verkeert komt met in achtneming van het hiernavolgende voor materiële hulpverlening in aanmerking. De hulpverlening wordt uitsluitend op aanvraag van het lid verstrekt.

  Een dergelijke aanvraag wordt eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager ten minste een jaar onafgebroken lid is, dan wel de rechten van het lidmaatschap geniet. Ter beoordeling van het bestuur kan in uitzonderingsgevallen deze termijn worden bekort. Uit oogpunt van saamhorigheid en collegialiteit kan een lid de aandacht van het bestuur vestigen op een medelid dat zijns inziens in moeilijkheden verkeert. Het gestelde in de voorgaande alinea blijft hierbij van kracht.

  De hulp wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening of een schenking. Een renteloze lening wordt verstrekt tot een door het bestuur te bepalen bedrag en voor niet langer dan (5) vijf jaar. Een schenking wordt verleend zonder de plicht van teruggave of vergoeding, tenzij anders is overeengekomen. Over een aanvraag om hulp wordt door een door het bestuur benoemde commissie van drie leden, waaronder de penningmeester, advies uitgebracht aan het bestuur.

  Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de in de voorgaande alinea bedoelde commissie. In dringende gevallen kunnen de voorzitter en de secretaris een voorlopige voorziening treffen; deze maatregel wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur stelt de aanvrager zo spoedig mogelijk in kennis van zijn beslissing, maar is aan de aanvrager geen verantwoording verschuldigd voor de eventuele (gedeeltelijke) afwijzing van de aanvraag.

  Het met betrekking tot het gestelde van een lid, boven vernoemd, is het eerder gestelde van overeenkomstige toepassing op wezen van leden mits en zolang de wees minderjarig is en het bestuur van oordeel is dat sprake is van een bijzonder geval.

  Zie ook het huishoudelijk reglement, artikelen 12 en 13.

  Coördinator: adviseur Hulpverlening

 1. MEDISCHE EN MAATSCHAPPELIJK ZORG

  Post actieve leden kunnen voor medische ondersteuning bij een dienstverband aandoening een beroep doen op de Militair Geneeskundige Dienst of Diensten Centrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DCBMW). Na pensionering wordt daar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) aan toegevoegd.

  De vereniging levert zelf geen medische en maatschappelijke zorg. Een lid kan, als het daaraan behoefte heeft, aanspraak maken op hulpverlening bij het zoeken naar de juiste instanties die daarvoor zijn aangewezen dan wel een wettelijke taak uitvoeren op grond van wetgeving zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  Coördinator: adviseur Zorg en Welzijn

 1.  EENZAAMHEIDSBESTRIJDING

  Een lid kan, als het daaraan behoefte heeft, in contact worden gebracht met een adviseur die zich specifiek bekommert om eenzame leden binnen de vereniging.

  Uit oogpunt van saamhorigheid en collegialiteit kan een lid de aandacht van het bestuur vestigen op een medelid dat zijns inziens vereenzaamt.

  wim in t hout

  Binnen de vereniging verleent Wim in ’t Hout advies op het gebied eenzaamheidsbestrijding en geestelijk welzijn.

  Coördinator: vicevoorzitter (Eenzaamheidsbestrijding)

 1. MISSIE GERELATEERDE MEDISCHE ZAKEN

  Veteranen kunnen voor missie gerelateerde medische zaken een beroep doen op het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV). Onderdeel van veteranenzorg is het Nulde lijns- ondersteuning Systeem (NOS).

  Binnen de vereniging zijn twee veteranenondersteuners beschikbaar om hulp te bieden aan lid-veteranen. Dit zijn de leden Frans Dirks en Dick Doornik.

  Coördinator: adviseur Veteranenzaken

 1. ADDITIONELE HULPVERLENING

  Los van het voorgaande wil de KVEO in de service naar haar leden toe, verder gaan, hierbij valt te denken aan:
  • advies bij de aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting;
  • advies bij de berekening van de eigen bijdrage en eventuele zorgtoeslag bij opname in een verpleegtehuis van u en/of uw partner:
  • hulp bij individuele pensioenproblemen en hulp bij individuele zorg zoals eigen bijdrage bij opname in een hospice of eigen bijdrage bij thuiszorg.

Het bovenstaande wordt gecoördineerd door de secretaris


Marcel Celie

Coördinator (Im)materiele hulpverlening
Contact

Wim Frankenmolen

Coördinator Medische ondersteuning
Contact

Ritske Bloemendaal

Coördinator Eenzaamheidsbestrijding
Contact

Frans Dirks

Coördinator Missie gerelateerde medische zaken
Contact

Jan van Harmelen

Coördinator Additionele hulpverlening
Contact