Skip to main content

NIEUWSBRIEF 69

Bijgaand Nieuwsbrief nr. 69 van maart 2024.
Voor vragen en opmerkingen stuur een bericht naar 


Wil Le Griep overleden

Onlangs kreeg het bestuur bericht van het overlijden van ons Lid van Verdienste

Ritmeester der cavalerie b.d. Wil Le Griep

Wil is op 22 december 2023 heengegaan. Wij zullen Wil blijven herinneren als een aan de vereniging toegewijd lid dat zich vele jaren heeft ingezet als webmanager van de website van de KVEO. Op 4 mei 2021 is Wil vanwege zijn nauwgezette inzet benoemd als Lid van Verdienste van de vereniging. Het bestuur wenst de familie de komende tijd veel sterkte toe. 


Wrap-up Themadag Pensioenen te Culemborg

Op dinsdag 20 februari jl. is de Themadag Pensioenen gehouden met medewerking van het ABP en de Koepel Gepensioneerden. In het kader van onze doelstelling Individuele en collectieve belangenbehartiging is deze dag georganiseerd.
Nu de Wet Toekomst Pensioenen in uitvoering is, wilde de KVEO u voorlichten over het de achtergronden van deze wet en wat dat betekent voor u als (militair) gepensioneerde.

Na een inleiding van onze voorzitter Peter Dohmen en een toelichting van ons bestuurslid pensioenen en uitkeringen Abel Nijdam (tevens onze vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan ABP) is de eerste presentatie gehouden door John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden. Zijn presentatie behandelde behoud van een koopkrachtig pensioen, een eerlijke overstap en meer zeggenschap voor gepensioneerden (o.a. hoorrecht). Daarna was het de beurt aan Alfred Kool, bestuurder van het ABP. Hij behandelde het traject van onze pensioenvoorziening en hoe het ABP er voorstaat in het licht van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Belangrijk punt is natuurlijk de waardeoverdracht naar de eigen pensioenpotjes en de mogelijkheden voor indexatie, ook vóór de overgang per januari 2027.

Beide presentaties hebben diverse vragen opgeleverd. Zo was tijdens de forumdiscussie een belangrijke vraag hoe de persoonlijke potjes leiden tot een welvaartsvast pensioen, ook als de betreffende persoon langer leeft dan statistisch is vastgesteld. Zo is uitgerekend dat een man van 65 jaar een statistische levensverwachting heeft van 18 jaren. Een andere vraagsteller vroeg zich af wat het indexatiebeleid van het ABP is; is er ook ruimte om een inhaalslag te maken?
Dit voorjaar komt het Transitieplan ter beschikking en zal de KVEO middels het wettelijke hoorrecht zijn invloed laten gelden op de voorgenomen transitie van onze pensioenen door het ABP. Ook werd door de aanwezigen expliciet gewezen op het belang van goede communicatie rondom de voorgenomen veranderingen: wat betekent het nu voor mij ? Daar hoort ons inziens ook bij dat de deelnemers in het pensioenfonds in de gelegenheid worden gesteld om de gebruikte plandata (pensioengrondslag, aantal dienstjaren etc.) te kunnen verifiëren. De vertegenwoordiger van het ABP verwees daarvoor naar het communicatieplan dat nog in ontwikkeling is.

De presentaties van de beide inleiders zijn te raadplegen via onze website; zie Presentaties KVEO Themadag Pensioenen 2024. Een uitgebreide samenvatting van deze dag inclusief gestelde vragen met antwoorden zal in de eerstvolgende EERVOL worden opgenomen. EERVOL nr. 12 verschijnt eind maart.

En mocht u (oud)collega’s kennen die nog geen lid zijn van onze vereniging? Wijs ze dan op de inhoud van onze website https://kveo.nl en de voordelen van het lidmaatschap waaronder belangenbehartiging op pensioengebied, en collegialiteit en gezelligheid bij de rayons.


Algemene vergadering 18 april 2024

Op donderdag 18 april 2024 zal de Algemene Vergadering voor leden van de KVEO worden gehouden. Net als vorig jaar zal de vergadering worden gehouden in de Kumpulan van landgoed Bronbeek te Arnhem. Zoals altijd is dit een goede gelegenheid om bij te praten met collega’s tijdens de uitstekende rijsttafel die als lunch wordt gepresenteerd.

In het algemene deel van de vergadering zal een interessante lezing worden verzorgd door drs. Ben de Vries, historicus, verbonden als Programmaleider Militair Erfgoed aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Tijdens het besloten gedeelte voor leden zal voor de partners een presentatie over Bronbeek en het oude Oost Indië worden gehouden door dhr. Hans Slijp van Museum Bronbeek.
(ps. Het museum wordt pas medio juni 2024 opengesteld na ingrijpende verbouwing; volgend jaar tijdens de AV 2025 is het een optie de vernieuwde rondleiding Museum Bronbeek te boeken voor de partners van onze leden.)

Verdere informatie zoals agenda en wijze van aanmelden wordt eind maart in EERVOL-12 vermeld. Vergaderstukken worden uitsluitend op de website vermeld maar kunnen ook bij het secretariaat worden opgevraagd. Zie Algemene Vergadering 18 apr 2024 voor alle stukken betreffende deze vergadering.


Actuele onderwerpen

Onze website wordt continue bijgehouden door onze webmaster en voorzien van de laatste verenigingsinformatie. Zo worden ook rayonbeenkomsten aangekondigd in de agenda.

Wilt u de laatste info raadplegen over uw rayon? Ga naar rayons of naar kalender.

Kijkt u ook eens bij KVEO gerelateerde podcastsKVEO gerelateerde podcasts; dan ziet u (hoort u) podcasts van voor ons bekende onderwerpen zoals Veldheren van de generaals Van Uhm en De Kruif, en Boekestijn en De Wijk over politiek en defensie. Heel interessant!


Veteranendag en defilé

Onlangs heeft onze adviseur Veteranenzaken Frans Dirks de veteranen onder ons een bericht gestuurd. Dat bericht staat ook op de website; zie hier.
Frans nodigt u, veteraan en lid van de KVEO, uit om deel te nemen aan het defilé op de Nederlandse Veteranendag (NLVD) op zaterdag 29 juni 2024 te Den Haag. Het is belangrijk dat de KVEO zich vertegenwoordigd ziet tijdens de NLVD naast andere veteranenverenigingen.

U kunt Frans bereiken via . Schroom niet en meld u aan!


De KVEO is er voor u!

REDACTIE NIEUWSBRIEF


Eindredacteur nieuwsbrief
Martin van Riemsdijk

CONTACT

NIEUWSBRIEVEN KVEODe KVEO Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Een Nieuwsbrief wordt alleen uitgebracht als er belangrijk nieuws is wat uw aparte aandacht moet hebben.

Onze KVEO nieuwsbrieven hebben een beperkte houdbaarheid van maximaal zo'n 4 maanden.

Aan- of afmelden voor Nieuwsbrief (alleen voor KVEO-leden) kan via het wijzigingsformullier (sectie 3).