PENSIOENEN EN UITKERINGEN

1 aug 2021. Wilt u lid worden van het verantwoordingsorgaan (VO- ABP) ?

WAAR GAAT HET OVER? 

In het voorjaar 2022 worden weer verkiezingen georganiseerd voor het verantwoordingsorgaan van het ABP.  De KVEO doet mee aan deze verkiezingen als één van de vijf gepensioneerden­verenigingen die gezamenlijk de Federatie Onafhankelijk Gepensioneerden – ABP (FOG-ABP) vormen. De komende jaren zal het pensioenstelsel worden vernieuwd en het verantwoordingsorgaan ABP speelt daarin een belangrijke adviserende en beoordelende rol. De zittingstermijn van het verantwoordingsorgaan is vier jaar. De FOG-ABP heeft in de huidige zittingsperiode 2 vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan, namelijk Jan van Harmelen (KVEO) en Miriam de Boer (Vereniging Gepensioneerden Schiphol). De verkiezing vindt plaats in april 2022 en de nieuw gekozen kandidaten worden op 1 juli 2022 geïnstalleerd.

WAT DOET HET VERANTWOORDINGSORGAAN ABP ? 

Het ABP Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. De (nu) 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, voormalige deelnemers in het pensioenfonds {zogenaamde slapers) en gepensioneerden van ABP. Ook zijn werkgevers vertegenwoordigd in het VO, momenteel met 16 leden (van de 48). Het pensioenfonds ABP heeft zich gecommitteerd aan de uitvoering van de pensioenregeling die is vastgelegd in het pensioenreglement. Dat reglement wordt in de zogenaamde Pensioenkamer vastgesteld waar de sociale partners (werkgevers van de betrokken ministeries en werknemers via de vakcentrales) deel van uitmaken. Kijk voor meer informatie over het Verantwoordingsorgaan op de website van het ABP. U kunt ook contact opnemen met onze huidige vertegen­woordiger Jan van Harmelen in het ABP verantwoordingsorgaan, kol b.d. KLu  tfn. 015-3641514, mailadres: 2esecretaris@kveo.nl

WIE KUNNEN ZICH AANMELDEN ALS KANDIDAAT?

De volledige voorwaarden vindt u in Reglement verkiezingen Verantwoordingsorgaan, wijziging AN, dd. 28 aug 2021)

Alle KVEO leden met een pensioenuitkering van het ABP kunnen zich kandideren. Hou er rekening mee om 2 termijnen van 4 jaar beschikbaar te kunnen zijn. Goede digitale vaardigheden zijn gewenst. Kennis van pensioenen en beleggingen zowel vanuit technisch als maatschappelijk en politiek perspectief, zijn een pré. Een flexibele instelling en een goede sociale antenne zijn een vereiste. De beslaglegging is minimaal 1 dag per week en soms meer, bijvoorbeeld rond het beoordelen van het ABP jaarverslag. Gekozen kandidaten moeten bereid zijn, na te zijn gekozen in het VO,  in de maanden juni, juli en augustus van 2022 meerdere opleidingstrajecten te volgen.

WIE MAG STEMMEN ?

Deelnemers en gepensioneerden van ABP mogen stemmen binnen de eigen kiesgroep ‘deelnemers’ of ‘gepensioneerden’ Een deelnemer kiest dus een deelnemer en een gepensioneerde kiest een gepensioneerde. De kiezers moeten dan wel op 1 februari 2022 deelnemer of gepensioneerde van ABP zijn.

Leden van de KVEO die nog niet gepensioneerd zijn  kunnen zich niet via de KVEO kandidaat stellen voor de geleding gepensioneerden. Een KVEO lid kan zich alleen kandidaat stellen voor een plek als vertegenwoordiger van de gepensioneerden als hij op 1 juli 2022 ABP gepensioneerde is.

IS ONDERSTAAND PROFIEL OP U VAN TOEPASSING?

U ontvangt pensioen van het ABP en bent u niet alleen geïnteresseerd in pensioen maar beschikt ook over relevante kennis en inzicht met betrekking tot pensioen, zoals regelgeving, beleggingen, financiële verantwoording en communicatie. U dient voldoende tijd beschikbaar te hebben om de minimaal 12 vergaderingen per jaar, zoals overlegvergaderingen, themabijeenkomsten, en eventueel commissie en/of fractieoverleg bij te wonen. Het VO-ABP vergadert altijd op een donderdag en in overleg met de leden van een commissie worden commissie­vergaderingen vastgesteld. Daarnaast is er voorbereidingstijd nodig en afstemming met de leden van de fractie. Gemiddeld kost het VO-lidmaatschap een dag per week. Het is vrijwilligerswerk, maar per formele (gehele) vergaderdag is een vacatie beschikbaar (momenteel 316 euro per dag, per dagdeel 158 euro) en de reiskosten worden vergoed. Verder organiseert ABP een initiële opleiding op pensioengebied bij een extern instituut (SPO in Amersfoort), diverse andere cursussen en zijn er regelmatig themasessies over relevante onderwerpen.

HOE MELDT U ZICH AAN ALS KANDIDAAT? 

U kunt zich vanaf nu aanmelden bij het KVEO bestuur. Stuur voor 1 november 2021 een mail naar de secretaris KVEO met uw kandidatuur. Voeg uw personalia, een pasfoto en een kort CV toe. Elke kandidatuur dient ondersteund te worden met een motivatiebrief. Daarnaast een korte motivatie van maximaal 500 tekens (inclusief leestekens en spaties) voor publicatiedoeleinden.

HOE WERKT DE VERKIEZINGSPROCEDURE ?

Het KVEO bestuur stelt een verkiezingscommissie in onder leiding van de Voorzitter KVEO. De commissie heeft tot taak de kandidatuur aan de hand van een aantal criteria te beoordelen. De commissie maakt daarbij gebruik van het op de website (www.kveo.nl) gepubliceerde profiel en de aanvullende criteria. Vervolgens zullen de door de vijf voornoemde verenigingen voorgestelde kandidaten door o.m. de voorzitter en secretaris van FOG-ABP in één kandidatenlijst worden geplaatst, gebaseerd op een selectie op onder meer motivatie en kennis van zaken, en wordt de lijst eind 2021 aan de verkiezingscommissie van ABP aangeboden voor plaatsing op de kieslijst. De verkiezingen zelf worden door het ABP georganiseerd.

TIJDSCHEMA

  • o Medio juni 2021: Start aanmelden als kandidaat;
  • o 1 november 2021 00.00 uur: Sluiting kandidaatstelling;
  • o Tussen 1 januari 2022 en april 2022: verkiezingscampagne FOG-ABP en KVEO intern;
  • o April 2022: Verkiezingen georganiseerd door het ABP.

COMMUNICATIE

Tot de verkiezingen in april 2022 wordt u vooral op de hoogte gehouden via het mededelingenblad EERVOL en deze webpagina op https://www.kveo.nl. (achter dit tabblad KENNISCENTRUM/PENSIOENEN EN UITKERINGEN.

In de september 2021 uitgave van Eervol zal Jan van Harmelen terugblikken op zijn ervaringen in het verantwoordingsorgaan en in de december 2021 uitgave zal Marcel Celie. de Voorzitter KVEO tevens voorzitter FOG-ABP en onze vertegenwoordiger bij de Koepel Gepensioneerden, ingaan op de belangenbehartiging van en door  gepensioneerden in brede zin. In de december 2021 uitgave van Eervol zullen ook de KVEO kandidaten worden gepresenteerd.

Over de actuele ontwikkelingen rond ABP, de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van het ABP en de nieuwste ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel wordt u uiteraard ook geïnformeerd via onze KVEO social media en Nieuwsbrieven en eventuele – flitsen.

Dit is versie 1.0 gepubliceerd op 16 juni 2021. Deze tekst zal van tijd tot tijd worden aangepast.

Het bestuur van de KVEO.

Contactpersoon: Abel Nijdam, commissaris002@kveo.nl

 

Uitnodiging Themadag Pensioenen KVEO

Datum: dinsdag 26 oktober 2021

Plaats: People@places Culemborg

Adres: Multatulilaan 12, 4103 NM, Culemborg

Tijd: 10.30 – 12.30, ontvangst vanaf 10.00.

Meer details…

Geïnteresseerd maar geen lid ?

LID WORDEN

Inschrijving als lid van de KVEO