PENSIOENEN EN UITKERINGEN

VERANTWOORDINGSORGAAN ABP

Het VerantwoordingsOrgaan ABP (VO- ABP)

Verkiezingen nieuwe leden 2022 (versie: 3.0)

Waar gaat het over?

In het voorjaar 2022 worden weer verkiezingen georganiseerd voor het verantwoordingsorgaan van het ABP.  De KVEO doet mee aan deze verkiezingen als één van de vijf gepensioneerden­verenigingen die gezamenlijk de Federatie Onafhankelijk Gepensioneerden – ABP (FOG-ABP) vormen.

De komende jaren zal het pensioenstelsel worden vernieuwd en het verantwoordingsorgaan ABP speelt daarin een belangrijke adviserende en beoordelende rol. De zittingstermijn van het verantwoordingsorgaan is vier jaar. De FOG-ABP heeft in de huidige zittingsperiode 2 vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan, namelijk Jan van Harmelen (KVEO) en Miriam de Boer (Vereniging Gepensioneerden Schiphol). De verkiezing vindt plaats in april 2022 en de nieuw gekozen kandidaten worden op 1 juli 2022 geïnstalleerd.

KVEO leden hebben zich tot 1 november 2021 kunnen aanmelden  als kandidaat voor deze verkiezingen.

Wat doet het verantwoordingsorgaan ABP?

Het ABP Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. De (nu) 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, voormalige deelnemers in het pensioenfonds {zogenaamde slapers) en gepensioneerden van ABP. Ook zijn werkgevers vertegenwoordigd in het VO, momenteel met 16 leden (van de 48).

Kijk voor meer informatie over het Verantwoordingsorgaan op de website van het ABP. U kunt ook contact opnemen met onze huidige vertegen­woordiger Jan van Harmelen in het ABP verantwoordingsorgaan, e- mailadres: 2esecretaris@kveo.nl

Wie mag stemmen in april 2022?

Deelnemers en gepensioneerden van ABP – en dus de meeste KVEO leden mogen stemmen binnen de eigen kiesgroep ‘deelnemers’ of ‘gepensioneerden’ Een deelnemer kiest dus een deelnemer en een gepensioneerde kiest een gepensioneerde. De kiezers moeten dan wel op 1 februari 2022 deelnemer of gepensioneerde van ABP zijn.

Leden van de KVEO die nog niet gepensioneerd zijn  kunnen zich niet via de KVEO kandidaat stellen voor de geleding gepensioneerden. Een KVEO lid kan zich alleen kandidaat stellen voor een plek als vertegenwoordiger van de gepensioneerden als hij op 1 juli 2022 ABP gepensioneerde is.

Communicatie

Tot de verkiezingen in april 2022 wordt u vooral op de hoogte gehouden via  deze webpagina op https://www.kveo.nl. (achter het tabblad KENNISCENTRUM/PENSIOENEN EN UITKERINGEN. en het mededelingenblad EERVOL.

Medio december 2021 zullen de KVEO kandidaten op de website en in uitgave E- 3 van Eervol worden gepresenteerd.

Over de actuele ontwikkelingen rond ABP, de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van het ABP en de nieuwste ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel wordt u uiteraard ook geïnformeerd via onze KVEO social media en Nieuwsbrieven en eventuele – flitsen.

Het bestuur van de KVEO.
Versie d.d. 2 november 2021.

UW ADVISEUR

Abel Nijdam

Abel Nijdam

KVEO ADVISEUR  PENSIOENEN & UITKERINGEN

Contact: adviseurpu@kveo.nl (of neem contact op met het KVEO secretariaat).

Wat kan ik voor u betekenen

Sinds januari 2021 ben ik regelmatig per mail of telefoon benaderd met vragen op allerlei gebied. In ieder geval een tweetal vragen hebben uiteindelijk geleid tot een pensioenaanvulling of extra uitbetaling van het ABP. Daarnaast heeft mijn voorganger Jan van Harmelen nog enkele vragen opgelost of is nog behulpzaam bij de uitwerking daarvan.

De vragen gaan nogal eens over de berekening van het pensioen of hoe het zit met het nabestaandenpensioen na scheiding of juist huwelijk lang geleden. Bij reservisten b.d. gaat het meestal om de vraag of de pensioengerechtigde diensttijd juist is meegerekend. Maar er kwamen ook algemene vragen, bijvoorbeeld over de  indexatie-achterstand of de gevolgen van het Pensioenakkoord. Of de effecten van de overgang van een eindloonpensioen naar een middelloonpensioen. Een recente en nog lopende algemene vraag is hoe het zit met NL belastingen en premies van in Duitsland woonachtige (gepensioneerde) militairen en hun (Duitse) partners.

Vrijwel altijd volstaat het om vragenstellers in contact te brengen met de juiste afdeling bij ABP of Defensie. Als dat niet goed lukt kan ik bijvoorbeeld bellen om het proces vlot te trekken. Ook kan ik helpen bij het opstellen van beroepschriften of brieven.

Waar ik me in principe niet mee bezig hou zijn vragen over vermogen, beleggingen, huizen of vragen waarmee u beter direct terecht kunt bij professionals,  bijvoorbeeld een notaris. De KVEO kan in principe ook geen rechtsbijstand verlenen. Maar ook hier geldt: Wie een vraag stelt krijgt zo goed mogelijk antwoord en hulp waar nodig. Een eerste doorverwijzing kan voldoende zijn.

Enkele voorbeelden van relevante onderwerpen zijn:

  • Het AOW hiaat: over de opvulling van de periode tussen ingang pensioen en  AOW.
  • Samenvallende diensttijd bij het ABP. Mensen die vóór 1 januari 1995 pensioen opbouwden bij het ABP en waarvan de partner gelijktijdig bij ABP of ergens ander pensioen opbouwde, hebben mogelijk recht op de aanvulling ‘samenvallende diensttijd’.
  • Gewerkt bij de overheid als burger en als militair. De samenvoeging van een ABP burgerpensioen met een ABP militair pensioen is soms erg complex.
  • Een gespecificeerde berekening van uw pensioenuitkering of nabestaandenpensioen. Omdat u dat altijd al wilde weten. Toch ?

LID WORDEN

Inschrijving als lid van de KVEO