Skip to main content

Ook na instemming Eerste Kamer is de Pensioenwet nog niet af!

Bron: Seniorencoalitie
31 mei 2023

De Eerste Kamer heeft gisteravond laat de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen. Toch vindt de Seniorencoalitie van ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM dat de lat voor de koopkrachtkwaliteit van het pensioen de komende tijd omhoog moet. De pensioenwet is nog niet af!

De Seniorencoalitie heeft na het aannemen van de wet in de Tweede Kamer al gesproken van ‘gemengde gevoelens’. De coalitie is niet per se tegen de wet, maar het wetsvoorstel geeft niet het beloofde uitzicht op een koopkrachtig pensioen.

Het is daarom noodzakelijk nader onderzoek te verrichten naar het borgen van de koopkracht van de pensioenen. Die is onvoldoende geregeld, vinden ook veel deskundigen. Zo heeft (inmiddels emeritus) pensioenhoogleraar Theo Nijman, één van de bedenkers van de nieuwe wet, nog eens onderstreept dat de wet nog zou moeten worden aangepast om de koopkracht te verbeteren. Ook tjjdens de deskundigenoverleggen in de Eerste Kamer is deze kritiek door een aantal deskundigen geuit. De Seniorencoalitie onderschrijft deze analyse en roept de minister op om zich open te stellen voor nadere voorstellen, ook nu de wet is aangenomen. Tot nog toe heeft de minister zich in deze zaak erg op de techniek gebaseerd en weinig aandacht geschonken aan de uitkomst: een pensioen dat nog steeds jaarlijks minder waard kan worden.

De Seniorencoalitie wijst erop dat pensioen geen financieel product is, maar een voorwaarde voor ouderen om op een volwaardige manier verder te kunnen leven. Dit is eens te meer van groot belang waar ouderen door een terugtrekkende overheid veel meer voor zichzelf en voor elkaar moeten zorgen. Een koopkrachtig pensioen is daarbij een conditio sine qua non.

Een tweede punt van zorg voor de Seniorencoalitie is de uitoefening van het hoorrecht. De wet stelt het individuele bezwaarrecht – tijdelijk – buiten werking. Daarvoor is het hoorrecht voor organisaties van gepensioneerden (en van gewezen deelnemers, de zogeheten slapers) geïntroduceerd. De minister heeft aangegeven dat er voldoende ruimte moet zijn om daadwerkelijk de inbreng van de gepensioneerden mee te nemen.

De Seniorencoalitie heeft echter al gezien dat het hoorrecht pas in beeld komt als sociale partners hun besluiten al hebben gemaakt, waardoor de ruimte voor de gepensioneerdenorganisaties om nog invloed uit te oefenen wordt geminimaliseerd. Dat kan gevolgen hebben voor het draagvlak onder de deelnemers. De Raad voor de Rechtspraak heeft al eerder gewaarschuwd voor de kans op een stortvloed aan rechtszaken van ontevreden gepensioneerden. De minister heeft weliswaar de sociale partners opgeroepen om het hoorrecht daadwerkelijk invulling te geven, maar zij mag die druk nog best wat opvoeren.

seniorencoalitie