Skip to main content

Samenvatting gebeurtenissen en Oproep AV 2024

VAN DE SECRETARIS:

In EERVOL 11 besteedt de redactie aandacht aan de bijeenkomst van Rayonofficieren van 4 oktober j.l. te Harderwijk. Hier kregen de jubilarissen (functionarissen) van de vereniging volop aandacht. Voor de vele jaren van “trouwe dienst” als vrijwilliger werden de volgende functionarissen in het zonnetje gezet en voorzien van een “vloeibare” versnapering.

 • Frits Verschuur, 10 jaar rayonofficier van het rayon Land van Maas en Waal;
 • Ed Westerhuis, 20 jaar rayonofficier van het rayon Eemland;
 • Martin van der Zande, 20 jaar plv rayonofficier van het rayon Eemland;
 • Hans de Vries, op een oor na 15 jaar rayonofficier van het rayon De Meierij, welke functie hij om gezondheidsredenen voortijdig beëindigde;
 • Paul Scharp, 20 jaar rayonofficier van het rayon Rotterdam.

Voorts werden twee leden van de vereniging benoemd tot lid van verdienste. Tijdens de bovengenoemde bijeenkomst ontving Bernard Schutte uit handen van de voorzitter, Peter Dohmen, de oorkonde die aan deze benoeming was verbonden. Op 27 oktober 2023 reikte Peter een oorkonde uit tijdens de bijeenkomst in het rayon Rotterdam aan Paul Scharp. Paul droeg bij die gelegenheid het stokje over aan Dick Fundter. Met ingang van 4 oktober 2023 zijn Frans Dirks en Dick Doornik in functie getreden als adviseurs van het bestuur voor Veteranenzaken.

Daarmee kwam een eind aan de langdurige functievervulling van Bernard Schutte en Erik baron van Till, die uiteraard hartelijk bedankt zijn voor hun vrijwilligerswerk dat zij al die jaren op dit gebied binnen de vereniging hebben verricht. Op 1 oktober 2023 is de plv rayonofficier Groningen/Drenthe, Willem Goedvolk afgetreden. Op dit moment staat die functie vacant.

Oproep Algemene Vergadering 2024

Op grond van artikel 9, eerste lid van de statuten van de Koninklijke vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse krijgsmacht (KVEO) roept het bestuur op 18 april 2024 de algemene vergadering bijeen in het Congres- en Reünie centrum Kumpulan op het landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Op het landgoed Bronbeek is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Let op: stel uw navigatie in op Velperweg 153.

Openbaar vervoer: vanaf station Arnhem: Trolleylijn 1, richting Velp. De bus stopt niet ver van de ingang van Bronbeek.

Ontvangst vanaf 10:00 uur. De kosten voor deelname aan de vergadering zijn € 25 per persoon, alles inbegrepen. Opgave voor deelname geschiedt door het betalen van het inschrijfgeld vóór 4 april 2024 op NL70 INGB 0000 4654 27 ten name van KVEO Den Haag onder vermelding van AV2024. Als de opgave voor twee personen is zonder vermelding van een andere naam, wordt aangenomen dat de tweede persoon uw partner is.
Alle stukken waarop de agenda betrekking heeft, vindt u vanaf 4 april 2024 op de website van de KVEO. Het is mogelijk deze stukken digitaal op te vragen bij het secretariaat onder vermelding van uw e-mailadres waarnaar deze stukken moeten worden toegezonden. Tijdens het besloten gedeelte zal voor partners en niet-leden een afzonderlijk programma worden verzorgd in het dan zojuist heropende en geheel vernieuwde museum Bronbeek. Zie het programma hieronder.

Op de dag zelf kan de secretaris in noodgevallen worden bereikt op 06-44882263.

Volmachten kunnen tot aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Zie hiervoor artikel 5, vijfde lid van het huishoudelijk reglement te raadplegen op deze website.

Programma

10:00 - 11:00 Ontvangst
11:00 - 12:30 Vergadering algemeen gedeelte (lezing drs. Ben de Vries, historicus, verbonden als Programmaleider Militair Erfgoed aan hetMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, over Nederlands Militair Erfgoed)
12:30 - 13:15 Aperitief
13:15 - 14:15 Rijsttafel
14:15 - 15:15 Algemene vergadering (jaarvergadering) voor leden en begunstigers
14:15 - 15:15 Tijdens het besloten gedeelte voor niet-leden een presentatie en rondleiding (museum Bronbeek)
15:45 Vertrek / sluiting

Agenda

Algemeen gedeelte

 1. Opening
 2. Jaarrede voorzitter
 3. Herdenking overleden leden
 4. Introductie spreker
 5. Lezing drs. Ben de Vries, historicus
 6. Huishoudelijke mededelingen
 7. Sluiting algemeen gedeelte

Intermezzo (aperitief en rijsttafel)

Besloten gedeelte

 1. Heropening vergadering door voorzitter
 2. Bekend stellen aanwezigen en volmachten
 3. Goedkeuring verslag algemene vergadering 18 april 2023
 4. Bestuursverslag 2023
 5. Balans en staat van baten en lasten 2023 met toelichting
 6. Verslag kascommissie
 7. Goedkeuring en decharge bestuur over gevoerd (financieel) beleid
 8. Goedkeuring contributie 2025
 9. Goedkeuring begroting 2024
 10. Goedkeuring meerjarenplan
 11. Benoeming kascommissie voor het financiële jaar 2024
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de agenda worden bekend gesteld via deze website KVEO.