Skip to main content

VAN DE VOORZITTER...

Het erfgoed van de Koude Oorlog

07 juli 2024

Op 18 april heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vereniging plaatsgevonden, zoals gebruikelijk op Bronbeek. Zonder in te gaan op de details kijk ik, samen met de overige 125 deelnemers, terug op een zeer geslaagde bijeenkomst waarin we als bestuurverantwoording hebben afgelegd over het gevoerde beleid en de plannen voor de komende periode.

Het is elk jaar weer een afweging welk thema we in het ‘voorprogramma’ aan de orde willen stellen. Dit jaar hebben we als bestuur gekozen voor het cultureel erfgoed van de Koude Oorlog. Dat past ook goed in de artikelenreeks die we momenteel in Eervol publiceren. Door alle aandacht die vanuit de regering en Defensie wordt besteed aan het Veteranenbeleid is de periode tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en de val van de Berlijnse muur wat in de vergetelheid geraakt. Dat is jammer en zeker niet in de laatste plaats als we ons realiseren dat een hele generatie zich decennialang met hart en ziel heeft ingezet om de vrede op ons continent te bewaren.

De lezing van Marc Stappers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) viel dan ook zeer in de smaak. In zijn interactieve lezing ging hij in op het project waarin objecten worden geselecteerd die voor het nageslacht moeten worden bewaard om herinneringen aan de Koude Oorlog te behouden. Het selecteren van objecten, ze conserveren en toegankelijk maken voor toekomstige bezoekers, is een loffelijk streven. De herinnering gaat echter pas leven als deze objecten worden gekoppeld aan de bijbehorende verhalen en achtergronden. Die gedachte triggerde bij mij het idee van een ‘Koude Oorlog Museum’ waarin informatie bij elkaar zou kunnen worden gebracht over de dreiging vanuit het Warschau Pact, de verdedigingsplannen, de voorbereidingen, de mobilisatie en de oefeningen die zo typerend waren voor die periode. Hoe was het ook weer: dienstplicht, reservisten, civiele verdediging, NBC-verdediging, bunkers, schuilkelders, mobilisatie-complexen, oefeningen Reforger, enz. enz. Daar zou je dan best één van die Koude-Oorlog-objecten voor kunnen reserveren.

De lezing leidde in ieder geval tot een levendige discussie, waarin vanuit de zaal vele suggesties en adviezen Peter Dohmen naar voren werden gebracht. We hebben de spreker aangeboden om als KVEO te bemiddelen, indien de RCE een beroep zou willen doen op de kennis en ervaring van onze leden. Na afloop hebben we genoten van een uitstekende rijstmaaltijd in de Kumpulan. Dank aan alle organisatoren en dank dat we ook dit jaar hier in Bronbeek te gast mochten zijn.

De KVEO biedt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan te bemiddelen als deze een beroep wil doen op de kennis en ervaring van onze leden.

Ik wil afsluiten met een opmerking over het transitieplan in het kader van het nieuwe pensioenstelsel. Ook in de afgelopen periode heeft de Commissie Pensioenen & Uitkeringen zich in het kader van het ‘hoorrecht’ weer ingezet voor uw belangen. Helaas moet ik constateren dat er niet veel met onze inbreng is gebeurd. Met uitzondering van ons verzoek voor een degelijk communicatieplan, zijn onze adviezen om de effecten van het plan meer evenwichtig over de verschillende leeftijdsgroepen te verdelen, genegeerd. Mede gelet op het veel te laat, pas na het volledig uitonderhandelen van het concept transitieplan, betrekken van de verenigingen van gepensioneerden (waaronder de KVEO), heeft het er alle schijn van dat het nooit de bedoeling was om onze inbreng serieus te nemen. U heeft daar in onze nieuwsbrieven meer in detail over kunnen lezen en ik volsta dan ook met een verwijzing. Verderop in deze editie vindt u nog meer informatie over dit onderwerp. Rest mij u ook deze keer weer veel leesplezier toe te wensen.