Skip to main content

VAN DE VOORZITTER...

Dat smaakt naar meer voor de toekomst

21 april 2024

Op 18 april heeft de Algemene Vergadering (AV) ingestemd met mijn voorgestelde benoeming als voorzitter van de KVEO. Een eervolle functie die ik met veel enthousiasme ga invullen. Ik dank de vergadering voor het vertrouwen en zal mij inzetten om de belangen van de vereniging en onze leden zo goed mogelijk te behartigen.

Peter Dohmen.

Inhoudelijk was ik onder de indruk van de zorgvuldige voorbereiding en de kwaliteit van de ingebrachte stukken: complimenten voor ons secretariaat! Dit maakte het eenvoudig voor de vergadering om in te stemmen met de voorgelegde besluiten. Zonder op de details te willen ingaan, waren de belangrijke elementen natuurlijk de décharge van het bestuur ten aanzien van het gevoerde beleid over het afgelopen jaar en de instemming met de plannen en de begroting voor het komende jaar. Daarmee ligt er een uitstekende basis voor een nieuw bestuursjaar. Ik wil mij dan ook nogmaals aansluiten bij de woorden van ons erelid Fred Hoogeland, die namens de vergadering het bestuur bedankte voor hun inzet en uitstekende werk. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze aftredende voorzitter Marcel Celie, die deze functie voor maar liefst acht achtereenvolgende jaren heeft vervuld. Onder luid applaus heb ik hem bedankt voor zijn bewezen diensten. Ik ben blij dat dit geen definitief vertrek van Marcel uit het bestuur impliceert, want hij heeft aangegeven de functie van penningmeester op zich te willen nemen en de leden stemden in met zijn herbenoeming tot bestuurslid.

Meer informatie over de AV kunt u lezen in het artikel van Wouter van Straten in EERVOL 9. Ik volsta even met deze duiding met expliciete verwijzing naar het goedgekozen en boeiende betoog van kolonel b.d. prof. dr. Eric Vermetten over posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een belangrijk onderwerp voor vele collega’s die gedurende hun actieve diensttijd aan emotioneel belastende missies hebben deelgenomen en daar achteraf hinder van ondervinden. 

Nog los van de AV was alleen dit onderwerp al de moeite waard om deel te nemen aan dit KVEO-initiatief. 

Dat smaakt naar meer voor de toekomst.

Tenslotte nog een korte vooruitblik. Op het gebied van de nieuwe pensioenwet (Wtp) zijn nu alle ogen gericht op de Eerste Kamer (EK). De verwachting is dat de behandeling nog vóór de wijziging van de samenstelling van de EK, als gevolg van de recente provinciale statenverkiezing, zal plaatsvinden. Dat zou dan kunnen leiden tot een instemming met de nieuwe wet. Achter de schermen is het bestuur en onze werkgroep Pensioenen druk bezig met het zekerstellen van uw belangen. Dat doen we richting Parlement en Pensioenkamer via de Koepel Gepensioneerden (waar de KVEO lid van is) en samen met andere belangenverenigingen via de Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden (FOG) richting het Verantwoordingsorgaan ABP. Het zgn. ‘hoorrecht’ is hier het sleutelwoord. Dit moet ervoor zorgen dat de te nemen besluiten (mede) aan ons worden voorgelegd, zodat wij onze visie kunnen inbrengen. Het bestuur is van mening dat dit hoorrecht ook van toepassing is op de vertaling van de Wtp naar de specifieke situatie van militairen. Daarvoor wordt er momenteel een KVEO position paper opgesteld en wordt er contact gezocht met de sociale partners, waaronder onze voormalige werkgever, teneinde de dialoog te starten. In EERVOL 9 treft u hierover meer relevante informatie aan en uiteraard houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Peter Dohmen
Voorzitter KVEO