Skip to main content

Uit EERVOL 13 | Mededelingen van de secretaris

Van de secretaris Jan van Harmelen:

De algemene vergadering, gehouden op 18 april 2024 op het landgoed Bronbeek, ligt weer achter ons. Het bestuur was verheugd met de grote opkomst deze keer, veel meer leden dan voorgaande jaren. Het aantal deelnemers paste ternauwernood in de accommodatie van de Kumpulan waar zij konden genieten van een voortreffelijk Indisch buffet. De algemene vergadering zelf verliep vlotjes en de leden volgden de door het bestuur ingebrachte voorstellen.

In het dagprogramma was weer voldoende ruimte om inhoud te geven aan de saamhorigheid waarmee het reüniekarakter naast de wettelijke verplichte jaarvergadering voldoende tot zijn recht kwam. De voorzitter belichtte in zijn jaarrede een aantal activiteiten uit het scala van de vele zaken die de vereniging in het afgelopen jaar heeft ontplooid. Voor wie dat nog een keer wil lezen, het bestuursverslag 2023 staat nog op de website van de KVEO in de rubriek Publicaties onder Algemene Vergaderingen. Evenzo ging de voorzitter kort in op de acties die het bestuur heeft ondernomen in de uitoefening van haar hoorrecht bij de Pensioenkamer in het kader van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De presentatie over het militair erfgoed van de Koude Oorlog in het openbare deel van het dagprogramma bleek een schot in de roos te zijn. Het onderwerp Koude Oorlog waar EERVOL al eerder aandacht aan besteedde (en nog), leeft sterk bij de leden. Dat bleek ook tijdens de presentatie van de spreker, Marc Stappers, die de interactie tussen hem en de leden in de zaal tot grote hoogte bracht. Chapeau Marc! April was de maand waarin de Koninklijke onderscheidingen werden uitgereikt waarbij ook deze keer weer enkele leden van onze vereniging een onderscheiding ten deel viel. Elders in het blad daarover meer.

Het onderwerp Koude Oorlog leeft sterk bij de leden

Op 4 en 10 mei liet het bestuur zich vertegenwoordigen bij de Nationale herdenking op de Dam, de Nationale Militaire Dodenherdenking op Militair Ereveld Grebbeberg en de Herdenking Slag om Ypenburg (de Residentie). In de afgelopen periode ontvielen ons helaas een aantal leden onder wie ons oudste lid, Berthe van der Waag (105 jaar). Toch enigszins onverwachts want zij was nog aanwezig bij de bijeenkomst van het rayon Den Haag in maart van dit jaar. Elders in dit blad besteden we nog aandacht haar. Dat zij ruste in vrede. Zoals u aan het portret boven deze rubriek ziet, heeft er een wisseling plaats gevonden in de functie van secretaris. Eric Otterloo heeft het stokje overgedragen aan Jan van Harmelen die binnen het bestuur al als tweede secretaris functioneerde en nu als eerste secretaris ad interim. Eric is per 19 april jl. uit het bestuur getreden, maar zal achter de schermen nog werkzaam blijven als archivaris en als ondersteuner van het bestuur.

In het rayon Noord-Brabant-West heeft de plaatsvervangend Rayonofficier, Harry Paul Stassen, recentelijk zijn functie neergelegd. Er heeft zich nog geen opvolger aangemeld. Op dit moment zoekt het bestuur samen met de betreffende rayonofficieren naar plaatsvervangend rayonofficieren voor de rayons Groningen/Drenthe, Rotterdam, Den Haag en, zoals gemeld, Noord-Brabant- West.

Degene voor wie de vakantie voor de deur staat, wens ik een fijne vakantie toe. En gaat u ook nog op reis, kom dan weer veilig thuis!